Foarut

Geschiedenis van Foarút

Het fanfare korps “Foarút” werd opgericht in 1903 en is daarmee tien jaar ouder dan Apollo. Van de geschiedenis tot en met de oorlog is niet veel meer bekend. Wel is bekend dat ook Foarút in de oorlog niet meer gerepeteerd heeft omdat er teveel mensen afwezig waren. In 1946 is men weer begonnen met repeteren. Het bestuur bestond toen uit drie leden welke benoemd werden uit en door de “werkende leden”. Het bestuur verdeelde onderling de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast werd er een commissie van toezicht benoemd waarin twee leden zaten.vaandel-foarut

Werkende leden moesten de minimale leeftijd van 16 jaar hebben en door ondertekening van het reglement verklaren zich te gedragen naar alle bij dit reglement voorgeschreven bepalingen.

De (wekelijkse) contributie werd vastgesteld op fl. 0,20. In die tijd kwamen de leden blijkbaar ook al te laat want er werd een straf ingesteld van fl. 0,05 voor iedere keer dat men meer dan een kwartier te laat kwam. Leden die zonder geldige reden wegbleven moesten fl. 0,20 betalen.

Zoals ook nu nog geldt bleven de instrumenten van de vereniging. De jaarvergadering werd gehouden in januari. Ook toen had men al donateurs, zij betaalden fl. 1,50 per jaar. En de dirigent werd in die tijd ook al betaald, te weten fl. 50,00 per jaar.

In 1948 was er dringend geld nodig en daarom werd er een bazar gehouden. Deze bazar bracht fl. 2300,– op wat voor die tijd enorm veel geld was. De directeur (dirigent) kreeg een gulden opslag per week.

De muziekvereniging, nu “Foarút” geheten, trad op bij allerlei gebeurtenissen in het dorp, zoals bruiloften, dorpsfeesten, hardrijderijen (schaatswedstrijden) op de ijsbaan e.d. Ook ging men naar bondsconcoursen en werd jaarlijks een muziekavond voor de donateurs gehouden.

Doordat eind jaren zestig het ledental terug liep, is in 1970 een fusie aangegaan met Apollo uit Opeinde om samen door te gaan als Apollo-Foarút. En onder deze naam werken de beide orkesten al ruim dertig jaar samen.