Apollo

Geschiedenis van Apollo

Het fanfare korps Apollo werd opgericht in het voorjaar van 1913. De aanleiding om te komen tot de oprichting van een fanfarekorps kwam voort uit een feest dat gehouden werd ter ere van dhr. Gorter, hoofd van de school. Het muziekkorps van Rottevalle, een naburig dorp, moest voor de muziekale omlijsting zorgen. Dat men zelf geen korps had zat sommige bewoners van Opeinde niet lekker. In een vergadering werd besloten tot de oprichting van een fanfarekorps. De benodigde gelden werden via renteloze voorschotten bij de bevolking opgehaald en bracht fl. 205,- op. Daarnaast betaalden de leden, 14 in getal, allemaal fl. 2,50 inleg. Op deze manier ging de vereniging van start met fl. 240,- in kas. Voor fl 220,- werden tweedehands muziekinstrumenten aangeschaft.

Het eerste bestuur bestond uit de heren:vaandel-apollo
G. van Apeldoorn, voorzitter
D. van der Meulen, secretaris
A. Biesma, penningmeester

De eerste leden waren:
R. Douma, J. Kielstra, Hielke van der Meulen, H. de Boer, Joh. Noorderhaven, Harm Nijboer, Gj. Zwart, Rikes Douma, Jan Douma en L. Duursma.
De heer K.J. Douma werd de beschermheer van de vereniging.
De heer Vergonet uit Drachten werd als directeur (dirigent) benoemd en kreeg hiervoor een vergoeding van fl 1,25 per repetitie.

De vereniging kreeg de naam van Apollo, de god van de zang en het snarenspel uit de Griekse fabelen.

Toen de instrumenten gearriveerd waren werden deze, stuk voor stuk, door de directeur bespeeld. De leden, ze moesten bijna allemaal noch leren spelen, stonden er versteld van dat de directeur er zoveel geluid uit haalde. Sommigen vonden de instrumenten te mooi om aan te raken.
Er werd voor elk lid een oefenboekje aangeschaft en de directeur schreef enkele oefenstukken. In het eerste jaar werd er veel gerepeteerd. Eenmaal per week met de directeur en wel eens gauw onderling onderleiding van eerste pistonblazer Harm Nijboer. De eerste muzieknummers waren twee marsen: Maassluis en La Premiere. Gerepeteerd werd er in de vergaderzaal van cafe Douma en later in de kindertuin van de Hervormde Kerk.

De eerste uitvoering was in februari 1914. Doordat er in dat jaar de eerste wereldoorlog uitbrak moesten enkele leden, i.v.m. de mobilisatie, onder de wapenen en kwam het voortbestaan van het korps onder druk te staan. Men sukkelde door tot 1917 en heeft toen besloten om niet meer te repeteren.

In 1918 werd, op een vergadering van de ijsclub, op aandringen van de heer Douma het fanfarekorps opnieuw opgericht. Met de oude bezetting en enkele nieuwe leden begon men weer te oefenen. In 1923 raakte de vereninging opnieuw in verval doordat leden niet meer regelmatig op de repetitie kwamen en verscheidene leden bedankten. In 1924 werd de vereninging weer opnieuw opgericht en sloot men zich aan bij de Friese Bond van Harmonie en Fanfarekorpsen.

In 1925 werden de eerste prijzen van het korps binnengehaald. Een vierde prijs werd gehaald in het vrije concours te Drachten in de vierde afdeling. Een tweede prijs in het vrije concours te Surhuisterveen. In het bondsconcours te Beesterzwaag werd een tweede prijs gehaald in de vierde afdeling.